Những lời hùng hồn át cả sông Ngân Hà. Những câu kì diệu khiến quỉ thần phải khóc - Lê Thánh Tông.

Thứ sáu, 07:35, 12/02/2016 GMT+7

 

Luôn luôn lạc quan tiến về phía trước, bạn sẽ có một tương lai tươi sáng!
Luôn luôn quan tâm tới gia đình, cộng đồng bạn sẽ có một sức mạnh vô biên !
Luôn luôn có lòng tự hào, tự trọng dân tộc hướng đi của bạn sẽ rộng mở !
Cơ hội đang đến với các bạn rất nhiều, không nghe những lời gièm pha để mất phương hướng . VN chúng ta có rất nhiều Anh hùng, Hào, Kiệt !

 

 
Copyright © 2010 Nhà đất Anh Luân